' HrmCloud | Online HRM Software - Dangkykhoahoc Gioithieu

Loading...

KHÓA ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG
“HỆ THỐNG LƯƠNG 3PS VÀ KPIS HIỆU QUẢ

HÀ NỘI13H30-17H ngày 14/9/2018
TP.HCM13H30-17H ngày 21/9/2018
ĐĂNG KÝ THAM DỰ